Ochrana osobných údajov

Nástrahy a návnady z prvotriednych surovín

Ochrana osobných údajov
INFORMÁCIE PRE KLIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
I. Správca osobných údajov
E-SUPINA s.r.o (meno a priezvisko, alebo obchodná firma)
46860673 (identifikačné číslo osoby – IČO)
Okružná 1296/46, 071 01 Michalovce (sídlo)
II. Účel/y spracovania osobných údajov

I. Vaše osobné údaje spracovávame na účely
Expedície objednaného tovaru
spracovanie faktúr – účtovníctvo

II.Osobné údaje, ktoré spracovávame
meno
priezvisko
adresa
doručovacia adresa
emailová adresa – osobná
telefónne číslo – súkromné
cookie
DIČ

III. Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v bode II.
je súhlas so spracovaním osobných údajov oprávnený záujem správcu
zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákoník

IV. Príjemcovia osobných údajov
Ekonómka – Lepotova
Predavajúci – Csorgo
nie sú odovzdávané
Osobné údaje môžu byť na zaistenie vyššie popísaných účelov spracovávané vedľa správcu taktiež spracovateľom, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje neodovzdávame do zahraničia.

V. Doba spracovania osobných údajov
Po dobu poskytovania služby a po dobu záručnej lehoty
Osobné údaje spracovávané sú spracovávané po dobu stanovenú zákonom alebo po dobu, po ktorú budete naším klientom, a následne po dobu jedného roka potom, čo naším klientom prestanete byť, ak nie je stanovené inak.

VI. Práva subjektu údajov
Pri spracovaní osobných údajov máte nasledujúce práva týkajúce sa ochrany svojich osobných údajov:
právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom;
právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame;
právo na obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracovania znamená, že musíme Vaše osobné údaje, pri ktorých bolo spracovanie obmedzené, označiť a po dobu trvania obmedzenia ich nesmieme ďalej spracovávať s výnimkou ich uloženia. Právo na obmedzenie spracovania máte vtedy, ak:
popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú nato, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
spracovanie je protiprávne a Vy odmietate výmaz osobných údajov a žiadate miesto toho o obmedzenie ich použitia;
ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
ak ste vzniesli/a námietku proti spracovaniu uvedenú nižšie v bode VII., pokiaľ nebude overené, že naše oprávnené dôvody na spracovanie prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami;
právo na výmaz osobných údajov. Právo na výmaz osobných údajov sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré spracovávame na iné účely, než vyžaduje zákon. Údaje, ktoré o Vás vedieme na účely poskytovania služieb (napr. v zdravotnej dokumentácii), vymazať nesmieme;
právo na prenositeľnosť údajov. Môžete žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje poskytli na účely ich odovzdania inému správcovi osobných údajov, alebo aby sme ich sami odovzdali inému správcovi osobných údajov. Toto právo však máte len ohľadne tých údajov, ktoré spracovávame automatizovane na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy s Vami. Údaje, ktoré o Vás vedieme za účelom poskytovania služieb, však smieme poskytnúť len Vám a za zákonných alebo orgánom verejnej moci.
právo podať sťažnosť na dozornom úrade, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade v mieste svojho obvyklého bydliska, mieste výkonu zamestnania alebo v meste, kde došlo k údajnému porušeniu.

VII. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov našich alebo niekoho ďalšieho (právne základy spracovania sú uvedené v bode III), máte kedykoľvek právo vzniesť proti takému spracovaniu námietku. Námietku môžete vzniesť na našej adrese uvedené v bode I. Pokiaľ takúto námietku vznesiete, budeme oprávnení v takom spracovaní pokračovať len vtedy, ak preukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, a ďalej vtedy, ak pôjde o spracovanie nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

VIII. Povinné spracovanie a povinnosť poskytnúť osobné údaje
Spracovanie Vašich osobných údajov na účely poskytovania služieb je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť služby.

Doprava
Doprava po celom území Slovenskej republiky. Tovar zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou. Ceny dopravy podľa platných cenníkov prepravných spoločností.
Príjemné nakupovanie Vám želá tím – Massive baits

Reklamácie
1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť E-SUPINA s.r.o, so sídlom Okružná 1296/46, 071 01 Michalovce , IČO:46860673 , DIČ:2023610446
„Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

2. Záručné podmienky
Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie
Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.
V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.
V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.
Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.
Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom,  zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu vsúlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.
Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:
porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú
použivanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru

4. Záverečné ustanovenia
V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

hore